דרגו את המרצים
צפו בדירוג הפקולטה
                                                              תנאי שימוש


השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

 

האתר dargoo.co.il שומר לעצמו את הזכות לעשות מעת לעת שינויים בתקנון זה ועל הגולש חלה האחריות לעיין בו כל פעם מחדש בטרם יגלוש וישתמש באתר dargoo.co.il.


בטרם תגלשו באתר ובטרם תשתמשו במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים מטה, כמו גם את ההנחיות והתנאים המופיעים בדפי ועמודי האתר השונים.


תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר dargoo.co.il לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים המוצעים, במידע הקיים או במידע כל שהוא שהשיג באמצעות האתר.


אתר דרגו את המרצים ( האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו ) וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט    www.dargoo.co.il  וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו וכל ממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, קודי המקור זאת ועוד לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטכסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר "דרגו את המרצים" ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: אתר דרגו ו/או האתר.ו/או dargoo.


הגולש או המשתמש באתר דרגו הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטכסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אכסון, שמירה, העברה לאחרים, שימוש בממשקי האתר השונים, במצב און -ליין כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או במצב אוף-ליין כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט.

גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטכסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.

 

המידע,התכנים,הכלים,המוצרים המופיעים באתר וכל שיכללו תמונות,לוגו האתר, מידע טקסטואלי ,מידע על מרצים הכולל שמות,דירוגים או חזותי לרבות קטעי וידאו ואודיו, וכל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים,קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וכל שיכללו יישומים, עיצובים, יצירות שונות וכו' - כל הזכויות הנ"ל לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר שייך לאתר  dargoo  והינם רכושו הבלעדי של האתר ומהווים קיניינם הרוחני של מנהלי האתר בלבד ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי  למעט שימוש עצמי - פרטי  בזכויות אלו לרבות הדפסה, העתקה חלקית או מלאה, שמירה ו/או אכסון בארכיון כלשהו, תרגום, עריכה מחדש, העברה לאחרים, שימוש בלוגו ו/או בסימני המסחר וכ"ו ללא אישור הנהלת אתר dargoo במפורש מראש ובכתב!
 
אסור בתכלית האיסור לבצע העתקה חלקית או מלאה של שמות המרצים! סימני אימות מוסתרים הוטמעו ע"י מנהלי האתר במאגר שמות המרצים, כך שמנהלי האתר יוכלו לדעת באופן חד משמעי באם בוצעה העתקת מרצים מן האתר!


כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים הם רכוש של אתר dargoo, אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מפעילי האתר.


אין להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם או להעביר לידי צד ג', שום חומר הלקוח מהאתר למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי אתר dargoo .


אתר dargoo שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק, להוסיף תנאים לתנאי השימוש הנ"ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש.

 

הגולש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו.

 

אתר dargoo מכיל בין היתר מנועי חיפוש, מצביעים שונים וקישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים חלקם ע"י האתר וחלקם שלא באמצעותו.


אתר dargoo אינו יכול לפקח/לשלוט על הקישורים ואינו מתחייב כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים לאתר/ים פעילים, אין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה.

על הגולשים חלה מלוא האחריות לגבי כל שימוש בתכנים שבאתר, לרבות שימוש באתרי משנה ובאתרים המקושרים ממנו.


למען הסר ספק, אתר dargoo אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר המופיע באתר .

 

הגולש מצהיר ומסכים בזאת, כי אתר dargoo אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורן בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינו אחראי לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ"ל.

האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים ועל הגולש העושה בהם שימוש .

 

הפרסומות באתר הן על אחריות המפרסם בלבד.

 

במידה והמידע או התכנים המופיעים באתר יהיו שגויים, לא מדויקים , משובשים, מוטעים ביסודם וכ"ו, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב טעויות אנוש ו/או מחדלים, תקלות טכניות, ו/או מעשים של יוצרי האתר, מנהליו ו/או מפעיליו ו/או משתמשיו ו/או מצדדים שלישיים, הגולש מסכים בזאת כי האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסם בו. האתר אינו אחראי גם למידע חזותי או טכסטואלי ,פרטי כתובות, מידע כלכלי, מידע מקצועי, שימוש במנועי חיפוש, שימוש במידע שהושג ממודעות לוח ומודעות פרסומיות וכו'.


חלה החובה על הגולש לבדוק את המידע ממקורותיו הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לבדיקה / אימות / השוואה וכ"ו בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי לרבות פגיעה כלכלית בהסתמך על המידע או התכנים . בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על הצד השלישי בלבד.


הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך, שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא בשליטתו, יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא ולמרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש כי אין האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו.

 

הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ,בדגש על תגובות מילוליות על מרצים  ומתחייב לפצות מיידית את האתר dargoo בגין כל נזק ישיר או עקיף ( לרבות הוצאות משפטיות ) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

 
כל דירוג וכל הכנסת תוכן לאתר דרגו שיעשה ייעשה בתום לב, על-פי חוות דעת אישית, וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם.
התחייבות להימנע מדירוג של כל מרצה שיש אליו קשר אישי, עסקי או אחר ולהימנע מהזמנה או עידוד מצד צד שלישי כלשהו לדרג או מרצה זה או אחר.
להסרת כל ספק, מפעילי האתר  יהיו רשאים לדחות,לשנות,למחוק ואף לערוך את התגובות  ותוכן נוסף שמועלה לאתר כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה.
 
הנהלת האתר  אינה יכולה לבדוק ואינה בודקת את נכונות המידע שמוסרים משתמשי האתר. הדיעות המתפרסמות האתר הן  הן אינן דיעותיהם של מפעילי האתר.
 
כל הנאמר באתר הוא בגדר הבעת דעה בעלמא בלבד.
 

הגולש מתחייב בזאת שלא לרשום תגובות אשר אינן ראויות קרי קללות,גידופים,רכילויות,התעסקויות בחיים הפרטיים,מסירת פרטים כלשהם (כתובת אינטרנט או כתובת מקום מגורים) ,דברי גזענות ולשון הרע על מרצה כזה או אחר. בנוסף, אין לרשום תגובות העלולות לגרום בעקיפין או בישירין לפיטוריו של מרצה כזה או אחר!

 

הגולש מצהיר בזאת כי הנו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה בתגובותיו ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, וכי הוא מתיר לאתר, בעליו ומפעיליו לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים ו/או מדיות אלו על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעילי ומנהליו. הגולש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת התכנים והמידע בתגובותיו באתר הנו מוותר על כל זכות בהם וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, הגולש לא יתבע דבר בגינם.

 

 

רוצה לטוס לחופשה אך קצר בכסף?
כעת ניתן לפרוס לתשלומים ללא תפיסת מסגרת האשראי
חייג ותבקש BUZZ
מונה טורס 03-6211455
טוס בזול 09-8305305
קשרי תעופה 03-5205020
   

 אנגל תמ"א 38 

למה זה כדאי? | כתבו עלינו | תנאי שימוש | פרסום באתר | הוסף למועדפים | מפת האתר | כתבו לנו!
בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC ATPLOGIC